Zgodnie z polskim prawem do budżetu danej gminy trafia 38,46 % podatku PIT jaki generuje dany mieszkaniec. O tym do której gminy trafiają te pieniądze decyduje adres zamieszkania podany w deklaracji PIT (PIT 36 lub 37 lub 40A) składanej do Urzędu Skarbowego.

Aby otrzymać Kutnowską Kartę Mieszkańca z tytułu rozliczania podatku PIT w Kutnie należy w trakcie rejestracji załączyć (lub okazać w Punkcie Obsługi KKM) jeden z poniższych dokumentów:
 • kopię pierwszej strony PIT 36 lub 37 lub 40A, wraz z opatrzoną pieczątką wpływu Urzędu Skarbowego w Kutnie lub z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru PIT (UPO, w przypadku deklaracji składanej przez internet) z bieżącego roku podatkowego. Co bardzo istotne z deklaracji tej powinno wynikać, że miejscem zamieszkania (niekoniecznie zameldowania) podatnika jest Miasto Kutno.
 • kopię pierwszej strony PIT 11A, w przypadku emerytów i rencistów,
 • kopię pierwszej strony PIT 11 z podanym adresem zamieszkania na terenie Miasta Kutno, w przypadku osób do 26 roku życia, korzystających z tzw. ulgi „Bez PIT dla młodych”,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Kutnie (z podanym adresem zamieszkania na terenie Miasta Kutno) potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego za miniony rok.
   
Sam fakt rozliczania podatku PIT w Urzędzie Skarbowym w Kutnie nie oznacza, że dany podatnik rozlicza się w gminie miejskiej Kutno. Podatek PIT jest rozliczany wg miejsca zamieszkania wskazanego w deklaracji PIT. 
Karta miejska wydawana przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie to bilet elektroniczny komunikacji miejskiej. Karta miejska pełni rolę dokumentu przewozu uprawniającego do przejazdów pojazdami MZK, zapisanego na karcie w formie elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe lub biletu miesięcznego. 

Wniosek o wydanie karty można pobierać w Punkcie Obsługi Klienta mieszczącym się w siedzibie MZK Sp. z o.o. w Kutnie przy ul. Cmentarnej 1 oraz ze strony internetowej http://km.kutno.pl.

Karta miejska nie posiada aktualnie żadnego związku z Programem Kutnowskiej Karty Mieszkańca.

Wzór karty miejskiej wydawanej przez MZK Sp. z o.o.:

karta miejska mzk
Z wnioskiem o dostęp do aplikacji w imieniu osoby poniżej 18 roku życia może wystąpić rodzic.
Rodzic może złożyć wniosek w imieniu członków swojej rodziny. W przypadku złożenia wniosku online w imieniu osób, w stosunku do których osoba uprawniona nie jest przedstawicielem ustawowym, osoba uprawniona zobowiązana jest za zgodą swojego mocodawcy podać indywidualny adres e-mail swojego mocodawcy. Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie przez osobę uprawnioną zgody na złożenie wniosku. Zgoda, o której mowa wyżej, obejmuje również umocowanie do administrowania Kontem rodzinnym.
 
Pierwszy egzemplarz karty, w dwuletnim okresie ważności, jest bezpłatny.
Punkt Obsługi Kutnowskiej Karty Mieszkańca (zwanym również Punkt obsługi KKM) to autoryzowany punkt, w którym przyjmuje się i rozpatruje wnioski oraz wydaje Kutnowską Kartę Mieszkańca. Jest on zlokalizowany w budynku Urzędu Miasta Kutno, pl. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno, pok. 252. 
Z wnioskiem o dostęp do Kutnowskiej Karty Mieszkańca może wystąpić tylko uprawniona osoba, która ukończyła 18 lat. Z wnioskiem o dostęp do programu w imieniu osoby poniżej 18 roku życia może wystąpić rodzic.
Zgodnie z Regulaminem programu, każdy pełnoletni Uczestnik Programu może dodać 2 numery rejestracyjne pojazdu do swojego konta.
Raz podany numer rejestracyjny nie może być użyty w trakcie rejestracji innego konta Uczestnika Programu.
 
Jeśli jesteś zameldowanym mieszkańcem Kutna wystarczy, że w formularzu wybierzesz opcję: "Jestem zameldowany/zameldowana w Kutnie na pobyt stały lub czasowy".

Pamiętaj, że w przypadku osób wnioskujących o KKM na podstawie zameldowania na pobyt czasowy, wymagana jest minimum 12-miesięczna ważność meldunku czasowego na terenie Kutna, liczona od dnia złożenia wniosku. Z obowiązku tego zwolnione są osoby niepełnoletnie przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Kutna.

Jeśli nie jesteś zameldowana/zameldowany w Kutnie, a chciałabyś/chciałbyś dołączyć do programu Kutnowska Karta Mieszkańca musisz rozliczać się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Kutnie oraz musisz w zeznaniu podatkowym, deklarować że miejscem Twojego zamieszkania jest Miasto Kutno.
W takiej sytuacji należy w trakcie rejestracji załączyć (lub okazać w Punkcie Obsługi KKM) jeden z poniższych dokumentów:
 • kopię pierwszej strony PIT 36 lub 37 lub 40A, wraz z opatrzoną pieczątką wpływu Urzędu Skarbowego w Kutnie lub z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru PIT (UPO, w przypadku deklaracji składanej przez internet) z bieżącego roku podatkowego. Co bardzo istotne z deklaracji tej powinno wynikać, że miejscem zamieszkania (niekoniecznie zameldowania) podatnika jest Miasto Kutno.
 • kopię pierwszej strony PIT 11A, w przypadku emerytów i rencistów,
 • kopię pierwszej strony PIT 11 z podanym adresem zamieszkania na terenie Miasta Kutno, w przypadku osób do 26 roku życia, korzystających z tzw. ulgi „Bez PIT dla młodych”,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Kutnie (z podanym adresem zamieszkania na terenie Miasta Kutno) potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego za miniony rok.

W przypadku elektronicznego składania wniosku wymagana jest rejestracja konta na stronie karta.kutno.pl, a dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów Programu dołącza się w postaci czytelnych skanów lub zdjęć.
 
Program ma na celu:
1) poprawę warunków życia mieszkańców, poprzez zmniejszenie obciążeń finansowych;
2) promocję Miasta;
3) umacnianie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców;
4) zachęcanie osób spoza gminy do osiedlania się i płacenia podatków na terenie Miasta;
5) zwiększenie mieszkańcom dostępności do usług instytucji publicznych;
6) pozyskanie podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych, partnerów społecznych i włączenie ich do programu;
7) poszerzenie oferty możliwości spędzania wolnego czasu dla mieszkańców;
8) stworzenie przyjaznych warunków rozwoju rodzin z dziećmi.

Aby skorzystać z 1h darmowego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania lub na parkingu miejskim pod płytą Placu Wolności wystarczy wpisać na parkomacie numer tablicy rejestracyjnej pojazdu przypisanego do Konta Uczestnika Programu Kutnowska Karta Mieszkańca.
Zdjęcie parkomatu


Jeśli system rozpozna numer, po wciśnięciu zielonego przycisku ✅ parkomat wydrukuje bezpłatny godzinny bilet. Warunkiem jest posiadanie Kutnowskiej Karty Mieszkańca z zaakceptowanym i aktywnym pakietem mieszkańca.

Prawidłowo wydrukowany bilet wygląda tak:

Aby uzyskać Kutnowską Kartę Mieszkańca, w sytuacji w której nie jesteś zameldowany w Kutnie warto rozważyć zmianę miejsca odprowadzania podatku dochodowego.

W okresie rozliczeń podatkowych wystarczy podać w formularzu PIT kutnowski adres zamieszkania oraz wskazać dane właściwego miejscowo urzędu skarbowego, w tym wypadku Urzędu Skarbowego w Kutnie (ul. A. Troczewskiego 12, 99-300 Kutno). 
Co ważne, zgodnie z art. 45 ust. 1b ustawy  o podatku dochodowym – od dnia 1 stycznia 2022 r. zmieniła się definicja właściwości urzędu skarbowego. Od tego momentu deklarację PIT należy przekazać do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika w dniu składania zeznania podatkowego, a nie jak dotąd: dla miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego. 

Ponadto w każdym momencie roku podatkowego podatnik może złożyć formularz ZAP-3, w którym zaktualizuje swój adres zamieszkania (na kutnowski). Wypełniony formularz ZAP-3 można złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym w Kutnie lub wysłać pocztą.

Pamiętaj również, aby poinformować swojego pracodawcę lub organ emerytalno-rentowy o Twoim nowym adresie zamieszkania.
Aby skorzystać ze zniżek w ramach programu Kutnowska Karta Mieszkańca należy mieć zweryfikowane konto w programie i ważną kartę (fizyczną lub w formie aplikacji).

Choć program KKM startuje 6 grudnia 2023 r., to szacujemy że już na początku następnego tygodnia (czyli od 11 grudnia 2023 r.) pierwsi mieszkańcy będą mogli okazywać się kartą w formie fizycznej lub aplikacji i tym samym korzystać z ulg, zniżek i atrakcji.

O pozytywnej weryfikacji zostaną Państwo powiadomieni sms-em lub mailem. W przypadku chęci posiadania karty fizycznej, trzeba będzie udać się do Punktu Obsługi Kutnowskiej Karty Mieszkańca po jej odbiór. W przypadku korzystania z karty w formie aplikacji w smartfonie, wystarczy się do niej zalogować (oczywiście wcześniej ją pobierając ze sklepu z aplikacjami). 
 
Kutnowską Kartę Mieszkańca może otrzymać osoba określona w § 1, § 2 i § 3 uchwały nr LX/569/22 Rady Miasta Kutno z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Kutnowskiej Karty Mieszkańca, a więc spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 • są zameldowane w Kutnie (na pobyt stały lub czasowy);
 • rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym Kutnie, a także deklarują w zeznaniu podatkowym, że ich miejscem zamieszkania jest Miasto, bez względu na to, czy osiągają dochód, a także członkowie ich rodziny w rozumieniu art. 6 pkt. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700, 1812, 1967, 2127, 2140);
 • rozliczają w Mieście podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

W przypadku osób wnioskujących o KKM na podstawie zameldowania na pobyt czasowy, wymagana jest minimum 12-miesięczna ważność meldunku czasowego na terenie Kutna, liczona od dnia złożenia wniosku. Z obowiązku tego zwolnione są osoby niepełnoletnie przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Kutna.

W przypadku osób wnioskujących o KKM na podstawie rozliczania podatku PIT w Urzędzie Skarbowym w Kutnie do wniosku należy dołączyć jeden z poniższych dokumentów:
1)    kopię pierwszej strony PIT 36 lub 37 lub 40A (z podanym adresem zamieszkania na terenie Miasta Kutno), wraz z opatrzoną pieczątką wpływu Urzędu Skarbowego w Kutnie lub z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru PIT (UPO) z bieżącego roku podatkowego (np. bieżący rok deklaracji podatkowej oznacza rok aktualnie dostępnej deklaracji podatkowej. Przykładowo: w 2024 roku należy przedstawić deklarację za rok 2023, w tym do końca marca 2024 można przedstawić deklarację również za rok 2022),
2)    kopię pierwszej strony PIT 11A, w przypadku emerytów i rencistów (z podanym adresem zamieszkania na terenie Miasta Kutno),
3)    kopię pierwszej strony PIT 11 z podanym adresem zamieszkania na terenie Miasta Kutno, w przypadku osób do 26 roku życia, korzystających z tzw. ulgi „Bez PIT dla młodych”.
4)    zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Kutnie (z podanym adresem zamieszkania na terenie Miasta Kutno) potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego za miniony rok.

W przypadku osób wnioskujących o KKM na podstawie rozliczania podatku rolnego z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego na terenie Kutna należy dołączyć kopię decyzji w sprawie wysokości podatku rolnego za dany rok lub zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego.
Kutnowska Karta Mieszkańca wydawana jest na okres czterech lat, natomiast jej ważność warunkowana jest długością ważności pakietu mieszkańca (2 lata), który może być przedłużany. 

Potrzebujesz pomocy?+48 24 253 11 23
+48 24 253 12 52

Zapraszamy:

poniedziałek - wtorek 7:30 - 15:30,

środa 7:30 - 17:00,

czwartek - piątek 7:30 - 15:30

sobota i niedziela: nieczynne